Główna zawartość

Regulamin strony

Regulamin sklepu internetowego Lancome.pl obowiązujący od dnia 26.07.2023 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Sklepu oraz warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem Strony Sklepu.

Polityka Prywatności Strony Sklepu dostępna jest TUTAJ, natomiast Polityka Cookies Strony Sklepu dostępna jest TUTAJ.

Ilekroć w Regulaminie pojęcia wymienione poniżej zostały napisane z dużej litery, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone poniżej:

Biuro Obsługi Klienta” – narzędzia komunikacji za pośrednictwem których Użytkownik może skontaktować się z L’Oréal tj.:

Adres E-mail[email protected]

Numer Telefonu +(48) (22) 255-23-26, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00; koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych.

Konsument Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, która nabywa produkt za pośrednictwem Strony Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;

L’Oréal” – L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowskiej 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75, BDO 000006048;

Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą z L’Oréal umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin” – niniejszy regulamin;

Strona Sklepu” – strona sklepu internetowego Lancome dostępna pod adresem http://ww.lancome.pl/, której usługodawcą jest L’Oréal;

Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Strony Sklepu;

Sklep Internetowy jest dedykowany wyłącznie do sprzedaży detalicznej.

Tylko Konsumenci oraz Przedsiębiorcy dokonujący niezawodowego zamówienia mogą zawierać umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Sklepu.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

Za pośrednictwem Strony Sklepu Użytkownik może m.in:

zapoznać się z produktami dostępnymi w sprzedaży,

założ i prowadzić spersonalizowane konto,

zawierać umowy sprzedaży na produkty z L’Oréal.

Celem założenia spersonalizowanego konta na Stronie Sklepu, Użytkownik jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Sklepu. W przypadku gdy, Użytkownik, który zakłada konto jest Przedsiębiorcą dokonującym niezawodowo zamówienia, taki Użytkownik w formularzu rejestracyjnym musi również podać nazwę swojej firmy, dane adresowe tej firmy, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Założenie konta nie jest możliwe bez wcześniejszej akceptacji Regulaminu.

Dane Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystywane przez L’Oréal do realizacji zamówień Użytkownika dokonanych za pośrednictwem tego konta.

Po otwarciu konta, Użytkownik może bezpłatnie zmienić dane podane w formularzu rejestracyjnym.

Zakazane jest umieszczanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym lub informacji nieprawdziwych.

W formularzu rejestracyjnym nie można umieszczać danych osobowych osób trzecich.

Celem skorzystania z funkcjonalności Strony Sklepu, niezbędny jest:

urządzenie końcowe np. komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet i właściwym oprogramowaniem, w tym zainstalowaną i zaktualizowaną wersją przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 już wyższej, Chrome, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies oraz

aktywne konto poczty elektronicznej.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Użytkownik może złożyć zamówienie wyłącznie na produkty, które są dostępne w sprzedaży na Stronie Sklepu. Użytkownik nie może złożyć zamówienia wyłącznie obejmującego produkty gratisowe.

Za pośrednictwem Strony Sklepu, Użytkownik może zamówić nie więcej niż 5 sztuk tego samego produktu w jednym zamówieniu.

Za pośrednictwem Strony Sklepu, Użytkownik może złożyć maksymalnie 5 zamówień dziennie.

W przypadku przekroczenia limitów zamówień określonych w § 3 pkt. 2 oraz 3 i/lub złożenia zamówienia określonego w § 3 pkt. 1 zdanie drugie, możliwość złożenia zamówienia zostanie zablokowana przez L’Oréal.

CENA PRODUKTÓW

Informacje o produktach i usługach prezentowane na Stronie Sklepu, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Wszystkie ceny wskazane na Stronie Sklepu:

podane są w złotych polskich,

zawierają podatek VAT,

nie zawierają kosztów dostawy zamówienia.

L’Oréal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów na Stronie Sklepu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cena produktu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika na Stronie Sklepu jest dla Użytkownika wiążąca i nie może być zmieniona przez L’Oréal.

L’Oréal zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na Stronie Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie. W przypadku organizowania takich akcji lub konkursów, ceny prezentowane na Stronie Sklepu cenami promocyjnymi, z zastrzeżeniem przypadków, w których Użytkownik wykorzystuje kod rabatowy, który umożliwia obniżenie ceny wszystkich produktów znajdujących się w koszyku dopiero w momencie składania zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Posiadanie konta na Stronie Sklepu nie jest warunkiem złożenia zamówienia na Stronie Sklepu.

Zamówienie można złożyć jedynie za pośrednictwem Strony Sklepu. Zamówienia składane drogą e-mailową i telefoniczną, w tym za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta nie będą realizowane.

Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt (produkty) z asortymentu prezentowanego na Stronie Sklepu poprzez dodanie produktu (produktów) do koszyka.

Użytkownik po dodaniu produktu do koszyka może kontynuować zakupy na Stronie Sklepu, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.

Do momentu zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem na Stronie Sklepu, produkty znajdujące się w koszyku Użytkownika nie są rezerwowane.

W celu zatwierdzenia zamówienia Użytkownik musi:

zalogować się na swoje konto – jeżeli Użytkownik posiada konto na Stronie Sklepu lub

wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych wymaganych w tym formularzu jeżeli Użytkownik nie posiada konta na Stronie Sklepu.

Zakazane jest umieszczanie w formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym lub informacji nieprawdziwych.

Nie jest możliwe wysłanie formularza zamówienia bez wcześniejszej akceptacji Regulaminu.

PŁATNOŚĆ

Po akceptacji Regulaminu, o czym mowa w §5 pkt. 9, Użytkownik dokonuje wyboru co do sposobu płatności za zamówienie spośród dostępnych na Stronie Sklepu.

Użytkownik dokonuje płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 24 h.

Każda płatność zrealizowana przez Użytkownika stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia do momentu wysłania przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 7 pkt. 2.

Do każdego zamówienia, L’Oréal dołącza dowód sprzedaży w postaci elektronicznej faktury VAT przesyłanej na adres e-mail podany przy formularzu zamówienia, przy czym Użytkownik, który jest Przedsiębiorcą dokonującym niezawodowego zamówienia i chce otrzymać fakturę VAT na firmę, jest zobowiązany umieścić w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia numer NIP.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zatwierdzenie zamówienia przez Użytkownika lub dokonanie płatności:

nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży,

jest jednoznaczne ze skierowaniem do L’Oréal oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika.

Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikiem a L’Oréal. Dodatkowo, Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od jej zawarcia.

Przed zawarciem umowy sprzedaży, Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu. Po zawarciu umowy sprzedaży, wszelkie zmiany w zamówieniu muszą być procesowane za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

L’Oréal może odmówić realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

zamówienie obejmuje więcej niż maksymalnie dozwoloną liczbę sztuk produktów, o których mowa w § 3 pkt. 2 oraz 3,

Użytkownik, który złożył zamówienie, naruszył Regulamin podczas składania zamówienia,

produkty objęte zamówieniem są niedostępne, o czym L’Oréal nie poinformował na Stronie Sklepu,

dane podane w formularzu zamówienia są niekompletne, przez co uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia (w tym dostawę), a Użytkownik nie uzupełnił brakujących danych w terminie 7 dni, od dnia, w którym L’Oréal skontaktował się z Użytkownikiem w tej sprawie,

Użytkownik, który złożył zamówienie, wcześniej co najmniej dwukrotnie zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Strony Sklepu i odmówił dokonania płatności za produkty, których dotyczyła ta umowa przy ich dostawie,

Użytkownik, który złożył zamówienie, wcześniej zawarł umowę sprzedaży z L’Oréal i naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności nie dochował obowiązku, o którym mowa w § 11 pkt. 5.

Jeżeli L’Oréal odmówi realizacji zamówienia po otrzymaniu Płatności, L’Oréal skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem e-mail na adres wskazy w formularzu zamówienia, celem poinformowania, że L’Oréal nie zrealizuje zamówienia Użytkownika i zwróci płatność Użytkownikowi niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odmowy realizacji zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

L’Oréal zobowiązuje się zrealizować zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 7 pkt. 2.

W przypadku braku dostarczenia zamówienia w terminie wskazanym w § 8 pkt. 1, Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży albo wyznaczyć L’Oréal dodatkowy termin na doręczenie zamówienia, o którym poinformuje L’Oréal. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży.

Niezależnie od zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w § 10, L’Oréal ponosi odpowiedzialność względem Użytkowników za niewykonanie lub wykonanie umowy niezgodnie z Regulaminem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności.

DOSTAWA

Dostawa zamówienia jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich.

Cena za dostawę zależy od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy przy składaniu zamówienia. Dostępne formy dostawy wraz z ceną są każdorazowo prezentowane podczas składania zamówienia.

Dostawa zamówienia odbywa się w sposób określony przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Dostawa zamówienia jest bezpłatna dla zamówień, których łączna wartość przekracza 250 zł (brutto).

Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy w chwili dostarczenia przesyłki z zamówieniem, przysyłka jest uszkodzona, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

REKLAMACJA

L’Oréal ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za niezgodność produktu z umową wobec Użytkowników, którzy są Konsumentami lub Przedsiębiorcami dokonującymi niezawodowego zamówienia.

L’Oréal zobowiązany jest dostarczyć produkt zgodny z umową.

W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu lub (TUTAJ). W reklamacji należy wskazać okoliczności uzasadniające reklamację i określić wybrane żądanie.

Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik uprawniony jest do żądania od L’Oréal jego naprawy lub wymiany.

L’Oréal może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla L’Oréal. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, L’Oréal może odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla L’Oréal uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

L’Oréal dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

Użytkownik udostępnia L’Oréal produkt podlegający naprawie lub wymianie. L’Oréal odbiera od Użytkownika produkt na swój koszt.

Jeżeli produkt jest niezgody z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

L’Oréal odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową z uwagi na niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczących zarówno naprawy jak i wymiany produktu,

L’Oréal nie doprowadził produktu do zgodności z umową,

brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że L’Oréal próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową,

brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy (bez wcześniejszego żądania wymiany lub naprawy),

z oświadczenia L’Oréal lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produkt do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

L’Oréal zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o obniżeniu ceny.

Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, Użytkownik może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Użytkownika wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca produkt L’Oréal na jego koszt.

L’Oréal zwraca Użytkownikowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

L’Oréal dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ze względów dowodowych, Użytkownik powinien poinformować L’Oréal o niezgodności produktu z umową niezwłocznie po jej zauważeniu.

L'Oréal nie rozpatrzy reklamacji otrzymanej po upływie terminu wskazanym § 10 pkt. 22.

L’Oréal, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji przez L’Oréal.

L’Oréal ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez L’Oréal, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

L’Oréal nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, których jest producentem oraz nie świadczy usług posprzedażowych. Produkty sprzedawane na Stronie Sklepu, których producentem nie jest L’Oréal, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez tego producenta bądź dystrybutora tych produktów. Informacje na temat warunków gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz uprawnień przysługujących Użytkownikowi z tytułu gwarancji, każdorazowo znajdują się w opisie danego produktu na Stronie Sklepu.

Użytkownik może zgłosić L’Oréal reklamację w związku z funkcjonalnością Strony Sklepu. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu (TUTAJ). W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

Zasady reklamacji w związku z funkcjonalnością Strony Sklepu określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą dokonującym niezawodowego zamówienia.

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.

Do zachowania terminów, o których mowa w § 11 pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed ich upływem na adres e-mail [email protected]. Użytkownik może wykorzystać formularz kontaktowy L’Oréal dostępny (TUTAJ).

Produkt, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać L’Oréal niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od umowy. Produkt należy wysłać na adres wskazany przez Biuro Obsługi Klienta (dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta zostały wskazane w punkcie 13 poniżej). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Do produktu również należy załączyć oświadczenie o odstąpieniu.

W przypadku gdy, Użytkownik odstępuje od umowy sprzedaży jednego produktu, a umowa sprzedaży dotyczyła tylko tego produktu, Użytkownik jest zobowiązany odesłać ten produkt wraz ze wszystkimi prezentami dołączonymi do zamówienia, które Użytkownik otrzymał (w zamówieniu) bezpłatnie od L’Oréal.

Użytkownik pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszt opakowania dla produktu, zabezpieczenia produktu, dostawy.

Zwrot uiszczonej przez Użytkownika płatności za produkt wraz z kosztami dostawy tego produktu do Użytkownika (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez L’Oréal) zostanie dokonany przez L’Oréal niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności, o którym mowa w § 11 pkt. 7 zostanie dokonany przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Użytkownik, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu płatności (o ile nie łączy się to dla Użytkownika z dodatkową odpłatnością).

L’Oréal może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w § 11 pkt. 7 do chwili otrzymania zwracanego produktu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz informacje na temat możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik może uzyskać:

pod adresem e-mail [email protected]

wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie (TUTAJ)

pod Numerem Telefonu +48 22 255 23 26 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy

www.polubowne.uokik.gov.pl/

Informacje, o których mowa w § 12 pkt. 1 Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument może w szczególności skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: [email protected].

Konsumenci uprawnieni są również do skorzystania z platformy internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. Platforma ODR), która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Strony Sklepu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Dane osobowe Użytkowników dokonujących zakupów w zakresie imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, dodatkowo jeżeli Użytkownik dokonuje zakupów jako Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia, firma Użytkownika, dane adresowe firmy Użytkownika, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu. Dodatkowo Użytkownik, który planuje dokonywać zakupów jako Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia, wskazuje w formularzu rejestracyjnym firmę Użytkownika, dane adresowe firmy Użytkownika, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe Użytkowników mogą być także przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes L’Oréal - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) Użytkownik może otrzymywać od L’Oréal drogą elektroniczną lub za pośrednictwem komunikacji SMS informacje o produktach i inicjatywach L’Oréal, jeżeli Użytkownik wyraził w tym celu uprzednią zgodę na wybrany przez siebie kanał komunikacji - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. (Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia);

c) dane osobowe Użytkownika, po wyrażeniu dodatkowych zgód przewidzianych w punkcie b) powyżej mogą podlegać profilowaniu, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań osoby, która wyraziła opcjonalną zgodę na otrzymywanie od L’Oréal informacji o produktach i inicjatywach L’Oréal, co stanowi prawnie uzasadniony interes L’Oréal zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i realizacji prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie we wskazanych powyżej celach.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom wspierającym L’Oréal w zakresie obsługi technicznej i informatycznej, w tym dostarczania, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego), a także podmiotom konsultingowym, audytowym i marketingowym oraz podmiotom z grupy kapitałowej L’Oréal – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz L’Oréal Polska sp. z o.o.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres 3 lat od ostatniej interakcji z konta Użytkownika;

w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i prawidłowego rozliczenia zamówieniaprzez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – przez okres realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami w zakresie przedawnienia roszczeń,

w pozostałych przypadkach – do czasu wycofania wyrażonej zgody bądź stwierdzenia dezaktualizacji danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (wskazanych powyżej), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z pełną treścią Polityki Prywatności można zapoznać się (TUTAJ).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają L’Oréal świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez L’Oréal na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W ramach funkcjonalności Strony Sklepu, Użytkownik ma możliwość umieszczenia opinii i polecania produktu, z zastrzeżeniem, że opinie mogą być publikowane wyłącznie przez Użytkowników, którzy posiadają konto na Stronie Sklepu.

Opinie o produkcie publikowane na Stronie Sklepu odpowiadają średniej ocen i poleceń dla tych produktów, które zostały udzielone przez Użytkowników na Stronie Sklepu.

Gwiazdki umieszczone przy poszczególnych produktach na Stronie Sklepu stanowią aktualną średnią ocen przyznanych przez Użytkowników, którzy wyrazili na Stronie Sklepu swoje opinię na temat danego produktu. Ilość gwiazdek jest aktualizowana po każdej ocenie umieszczonej przez Użytkownika na Stronie Sklepu.

L’Oréal nie zapewnia, że publikowane na Stronie Sklepu opinie pochodzą od Użytkowników, którzy nabyli lub używali produktu, którego dotyczy opinia. Opinie publikowane na Stronie Sklepu nie są wynikiem umowy z L’Oréal.

W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie na Stronie Sklepu, Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej L’Oréal na korzystanie z tej opinii na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – (wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową);

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania opinii w innych sposób niż wskazany w § 14 pkt. 5.1. lub 5.2. tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym na Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

W przypadku tymczasowego braku produktu na Stronie Sklepu, w ramach funkcjonalności Strony Sklepu, Użytkownik może zostać powiadomiony o ponownej dostępności tego produktu przez L’Oréal. W tym celu, Użytkownik musi wpisać w odpowiednim miejscu na Stronie Sklepu adres e-mail, na który ma zostać wysłana informacja o ponownej dostępności produktu.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego wielokrotnie pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Użytkownik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, każdy Użytkownik otrzymuje Regulamin drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie § 7 pkt. 2.

L’Oréal przysługuje prawo wprowadzania zmian w Regulaminiew następujących przypadkach:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na świadczone przez L’Oréal usługi, których dotyczy Regulamin;

zmian w zakresie warunków na jakich świadczone są usługi, o których mowa w Regulaminie, również w zakresie dostępnych sposobów płatności lub dostaw bądź związanych z nimi opłat;

zmian w zakresie funkcjonalności Strony Sklepu, w tym w celu zapobiegnięciu nadużyciom na Stronie Sklepu lub celem zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie Sklepu;

zmiany danych L’Oréal lub

potrzeby wprowadzenia zmian redakcyjnych w Regulaminie.

O treści zmian Regulaminu, L’Oréal poinformuje na Stronie Sklepu poprzez umieszczenie stosownej wiadomości. Ponadto Użytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu wiadomością przesłaną na adres e-mail przypisany do konta w terminie nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu oraz o prawie do zamknięcia konta ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości. Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu, jeżeli nie zamknie konta na Stronie Sklepu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

L’Oréal zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Użytkownik może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach tych organizacji.

Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w dowolnym czasie.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.

Regulamin i stosunki umowne między Użytkownikiem a L’Oréal podlegają prawu polskiemu.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną z dnia 26.07.2023 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”, a każda z osobna „Usługa”), zasady świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”) („Regulamin”).

Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej Lancome.pl („Portal”).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego wielokrotne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez tego Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz w sposób zgodny z Regulaminem.

Zakazane jest dostarczania przez Użytkownika na Portalu treści o charakterze bezprawnym.

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż zapoznanie się z ich treścią.

RODZAJE USŁUG

Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy następujące Usługi:

udostępniania informacje o produktach prezentowanych na Portalu;

przesyła Użytkownikom informacje handlowe w szczególności dotyczące ofert produktów i świadczonych usług za pośrednictwem wybranej przez Użytkownika formy komunikacji;

daje możliwość Użytkownikom założenia spersonalizowanych kont oraz prowadzi te konta;

prowadzi akcje marketingowe, w tym programy lojalnościowe, konkursy i akcje promocyjne, których szczegóły Usługodawca określa w odrębnych regulaminach;

zapewnia dostęp do opinii o produktach;

wykonuje diagnozę poprzez aplikację „E-Skin Expert, dobiera odpowiedni produkt do makijażu poprzez aplikację Modiface oraz E-Shade Finder”;

dobiera rutynę w zakresie pielęgnacji skóry poprzez ankietę „Healthy Skin Routine Finder”;

prowadzi sklep internetowy.

Usługi świadczone są z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i wynikających z nich ograniczeń.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 11 Regulaminu.

Prawidłowe korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika spełnia następujące minimalne wymagania techniczne: Użytkownik musi posiadać urządzenie takie jak komputer, tablet lub smartfon wraz z dostępem do sieci Internet i właściwym oprogramowaniem, w tym zainstalowaną i zaktualizowaną wersją przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 już wyższej) z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika.

W celu skorzystania z Usług, o których mowa w pkt. 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, Regulaminu konieczne jest nie tylko zaakceptowanie Regulaminu, ale również wyrażenie zgody przez Użytkownika na świadczenie tych Usług poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check-box na Portalu oraz wprowadzenie do formularza danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi. Zawarcie umowy o świadczenie tych Usług, następuje z chwilą wykonania ww. czynności.

Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, z zastrzeżeniem Usług, o których mowa w pkt. 13 Regulaminu, które są dostępne po ich aktywacji przez Użytkownika zgodnie z pkt. 13 Regulaminu.

Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, poprzez wyrejestrowania się z tej Usługi.

Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:

Użytkownik naruszył postanowienie Regulaminu,

Usługodawca poweźmie informację, że działanie Użytkownika za pośrednictwem Portalu jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

treści zamieszczone przez Użytkownika na Portalu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,

Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zaplanowanego zakończenia działalności Usługodawcy w zakresie udostępniania danej Usługi.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie Sklepu lub (TUTAJ)

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z umową.

Usługa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jej: (i) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; (ii) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebna Użytkownikowi, o którym Użytkownik poinformował Usługodawcę i który Usługodawca zaakceptował.

Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkowi może żądać doprowadzenia jej do zgodności z umową albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z postanowieniami sekcji „Postępowanie Reklamacyjne”. Ze względu na nieodpłatność Usług jakie są świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu, Użytkownik nie składa oświadczenia o obniżeniu ceny.

Z zastrzeżeniem odmiennego oświadczenia Usługodawcy na Portalu, prezentowane na Portalu produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.). Właściwości, specyfikacje produktów, usług zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i dokładności, aktualności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Usługodawcę.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym (innym niż Portal oraz systemy teleinformatyczne służące do świadczenia Usług) oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi, a także do których powstania Usługodawca w żadnym stopniu się nie przyczynił.

Usługodawca uprawniony jest do dokonywania, w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika, czasowych przerw w działaniu Portalu oraz Usług w zakresie uzasadnionym: (i) względami bezpieczeństwa teleinformatycznego, (ii) przeprowadzeniem niezbędnych napraw lub instalacji nowych wersji oprogramowania, a także (iii) planowanymi pracami konserwacyjnymi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.

Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane i dostarczane na Portalu treści. Użytkownik jest zobowiązany, aby informacje, które zamieszcza na Portalu, były prawdziwe i nie wprowadzały w błąd. Usługodawca dochowa należytej staranności, aby treści pochodzące od Użytkowników i publikowane na Portalu nie naruszały przepisów prawa lub praw osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na Portalu przez Użytkowników.

Odnośniki do stron internetowych znajdujące się na Portalu, prezentowane są jedynie w celach informacyjnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Strona, w szczególności tekst, treść, oprogramowanie, filmy wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie treści, nazwy, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (łącznie zwane „Zawartością”) stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały, do których prawa posiada L’Oreal jak i materiały, do których prawa przysługują osobom trzecim.

Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują L’Oreal lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.

Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie Zawartości w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z właściwymi przepisami prawa o własności intelektualnej. Poprzez korzystanie z Zawartości Strony, Użytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.

Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części Zawartości Strony lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Strony wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia L’Oreal. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy skontaktować się z L’Oreal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu.

W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu L’Oreal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu.

Jakiekolwiek materiały z Zawartości ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów.

Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie, L’Oreal zezwala na pobieranie materiałów z Zawartości wyłącznie jeśli:

wydrukowana zostanie nie więcej niż jedna kopia pobranych materiałów i nie będą wykonywane dalsze kopie tego wydruku;

użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny; oraz

na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których będą Użytkownicy zobowiązani przestrzegać.

Modyfikacja materiałów z Zawartości lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących L’Oreal lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) Zawartości Strony lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Strony jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Strona i informacje w niej zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Użytkowników lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi całą Stronę lub jej część.

Udostępniając własne treści na Stronie Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a L’Oreal udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

Bez zgody L’Oreal, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest UsługodawcaL’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 62.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: [email protected].

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) lub art. 6 ust. 1. lit. b (wykonanie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Usługodawcę przez czas świadczenia Usług w oparciu o Regulamin, do czasu rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.

Treści umieszczane przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług nie są przez Usługodawcę monitorowane. Ze względu na charakter Usług oraz zgodnie z przepisami UŚUDE, Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywyanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych.

Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:

obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub rozstrzyganiu sporów; lub jest niezbędne do realizacji określonej usługi

Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy: [email protected].

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.

Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Spółki dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę.

Usługodawcę regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Usługodawcę współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

E-SKIN EXPERT, MODIFACE ORAZ E-SHADE FINDER – FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W RAMACH STRONY

Licencja. W związku z korzystaniem z powyższych funkcji dostępnych na stronie, Użytkownik udziela L’Oréal bezpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej, nieodwołanej licencji na używanie dowolnego obrazu, który prześle poprzez stronę w celu udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności. L’Oréal udzieli Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie ww. funkcjonalności dostępnej na stronie internetowej w Polsce, wyłącznie w celach opisanych w części dotyczącej powyższych funkcjonalności (dalej zwanych funkcjonalnościami) dostępnymi w ramach serwisu. Niniejsza licencja jest udzielana bezpłatnie.

Przesyłając zdjęcie lub wideo poprzez funkcjonalności na stronie Użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody bądź pozwolenia na wykorzystywanie i udostępnienie L’Oréal do korzystania z tak przesłanego obrazu, zdjęcia do nadania Użytkownikowi licencji do korzystania z funkcjonalności opisanej w niniejszym Regulaminie.

Strona umożliwia korzystanie z funkcjonalności, tj. usług online umożliwiających wprowadzenie zdjęcia lub wideo do przeprowadzenia diagnozy oraz dobrania rutyny pielęgnacyjnej lub produktu do makijażu. Strona internetowa dokonuje w czasie rzeczywistym analizy skóry lub jej podtonu i odcienia. Funkcjonalność nie stanowi gwarancji, że efekt przeprowadzenia analizy będzie dokładnie taki sam jak przeprowadzony w ramach profesjonalnej konsultacji klinicznej. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w wynikach pokazanych przez stronę. Informacje podane przez funkcjonalności w żadnym wypadku nie zastępują wykwalifikowanej, profesjonalnej konsultacji klinicznej, ani też nie może zastąpić leczenia czy też dopasowań produktowych dostępnych w sklepach stacjonarnie.

Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności na żywo poprzez udostępnienie swojego zdjęcia lub wideo (które może zostać załadowane z urządzenia Użytkownika), a następnie w oparciu o dokonaną diagnozę skóry Użytkownik dostanie wynik przeprowadzonej diagnozy ze wskazaniem obszarów, w których możliwa jest poprawa stanu skóry oraz rekomendacje produktów pielęgnacyjnych lub otrzymuje rekomendacje produktów do makijażu.

Korzystając z funkcjonalności Użytkownik nie będzie miał obowiązku zakupienia produktów, które są rekomendowane lub w inny sposób wyświetlone w ramach korzystania z tej funkcjonalności, a L’Oréal nie gwarantuje dostępności tych produktów.

L’Oréal nie gwarantuje, że funkcjonalności będą dostępne poza terytorium Polski.

Użytkownik może nie korzystać z funkcjonalności.

Polityka Prywatności określa na jakich warunkach przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Użytkowników bezpośrednio lub które nam udostępnili.

W odniesieniu do funkcjonalności dane osobowe Użytkowników nie będą zbierane ani przechowywane.

ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin. Regulamin może być aktualizowany w celu:

dostosowania go do zmian w prawie, które mają bezpośredni wpływ na działalność Usługodawcy lub sposób świadczenia Usług,

zmian w zakresie funkcjonalności Portalu i oferowanych na Portalu Usług, spowodowanych w szczególności zmianami technologicznymi, których konsekwencją będą zmiany w zakresie ww. wymagań technicznych, określonych w pkt. 11.

Przed zmianą Regulaminu, Usługodawca poinformuje o jego zmianie stosowną wiadomością na Portalu. Użytkownicy, którzy mają konto na Portalu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mali podany podczas rejestracji co najmniej 14 dni przed zmianą Regulaminu.

Użytkownik, który nie wyraża zgodny na zmianę Regulaminu może zaprzestać korzystania z Portalu, w tym zamknąć swoje konto. W przypadku dalszego korzystania z Portalu przez Użytkownika, w tym niezamknięcia konta w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, uznaje się że Użytkownik akceptuje Regulamin w nowym brzmieniu.

Zmiany dotyczące nowych funkcji Usług lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe funkcje Usługi, może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z tej Usługi, w sposób określony w pkt. 15 Regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo, z tym zastrzeżeniem, że do Użytkownika stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili jego zaakceptowania przez tego Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.

Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy.

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Numer kontaktowy do Usługodawcy: +(48) (22) 255-23-26, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-17:00 (koszt połączenia zgodny z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych).

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Regulamin sklepu internetowego Lancome.pl obowiązujący od dnia 01.01.2021 r.

Strona sklepu internetowego Lancome.pl ("Strona Sklepu") prowadzona jest przez spółkę L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75, BDO 000006048 ("L’Oréal").

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Lancome.pl ("Sklep") oraz warunki dokonywania zakupów w w Sklepie ("Regulamin"). Polityka Prywatności Lancome.pl ("Polityka Prywatności") dostępna jest TUTAJ, natomiast Polityka Cookies Lancome.pl („Polityka Cookies”) dostępna jest TUTAJ.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • "Kupujący" oznacza podmiot dokonujący zakupów przez Stronę Sklepu,
 • "Użytkownik" oznacza osobę korzystającą ze Strony Sklepu,
 • "Konsument" oznacza Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą,
 • "Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia" oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin skierowany jest do odbiorców końcowych, tj. niezajmujących się odsprzedażą produktów L’Oréal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

1. Za pośrednictwem Strony Sklepu możliwe jest:

 • a) zakładanie i prowadzenie przez Użytkowników spersonalizowanych kont,
 • b) dokonywanie w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu zakupów przy wykorzystaniu konta, bądź też bez rejestracji.

2. Założenie spersonalizowanego konta na Stronie Sklepu wiąże się z obowiązkiem wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w zakresie danych osobowych Użytkownika. Do skutecznej rejestracji konta wymagane jest wypełnienie przynajmniej pól oznaczonych jako niezbędne pola formularza (tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, tj. e-mail, adres do dostaw, numer telefonu. Jeżeli Użytkownik planuje realizowanie zakupów w Sklepie również na potrzeby działalności gospodarczej, w ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik, który planuje dokonywać zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, może dodatkowo wskazać w formularzu rejestracyjnym nazwę/firmę Użytkownika, dane adresowe firmy Użytkownika, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika. Dane personalne lub firmowe podane w toku rejestracji Użytkownika na Stronie Sklepu będą stosowane automatycznie do obsługi realizacji zamówień Użytkownika po zalogowaniu na spersonalizowane konto, o ile Użytkownik w toku realizacji danego zamówienia nie dokona zmiany poszczególnych danych.

3. Do korzystania ze Strony Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

§2. WARUNKI ZAKUPU

1. Zakupów przez Stronę Sklepu mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Kupujący może zamówić nie więcej niż 5 sztuk tego samego produktu w jednym zamówieniu.

3.  Kupujący może złożyć maksymalnie 5 zamówień dziennie.

4. Możliwość złożenia zamówienia zostanie zablokowana w przypadku przekroczenia limitów zamówień określonych w punkcie 2.

§3. PRODUKTY - CENA

1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny wskazane na Stronie Sklepu:

 • a) podane są w złotych polskich,
 • b) zawierają podatek VAT,
 • c) nie zawierają kosztów wysyłki, których wysokość zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i płatności za produkt - wskazanych w momencie dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.

3. L’Oréal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów podanych na Stronie Sklepu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena produktu podana na Stronie Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży produktu.

4. L’Oréal zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na Stronie Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie. Z zastrzeżeniem wykorzystania przez Kupującego kodów rabatowych obniżających wartość całego zamówienia znajdującego się w koszyku, ceny podane na Stronie Sklepu uwzględniają promocje obowiązujące w momencie składania zamówienia.

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty na Stronie Sklepu, korzystając z procedury składania zamówienia zgodnie z niniejszym paragrafem. Kupujący może dokonać zamówienia zakładając konto na Stronie Sklepu, bądź też skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.

2. Zamówienie można skutecznie złożyć jedynie za pośrednictwem Strony Sklepu. Zamówienia składane drogą e-mailową i telefoniczną nie będą realizowane.

3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt(y) z asortymentu Sklepu poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka".

5. Kupujący po dodaniu produktu do koszyka może kontynuować zakupy w Sklepie, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.

6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Zamów i Zapłać" wybrane towary w koszyku nie są rezerwowane.

7. Po zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Płatność”, Kupujący podaje w formularzu:

 • a) login (adres e-mail) i hasło, jeżeli Kupujący założył konto na Stronie Sklepu; albo
 • b) niezbędne do realizacji zamówienia pola formularza danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej /e-mail/, adres dostawy, numer telefonu, oraz firmę i NIP, jeżeli kupujący planuje dokonać zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), jeżeli Kupujący nie posiada konta na Stronie Sklepu;

8. Kupujący potwierdza, że dane przekazywane L’Oréal za pośrednictwem Strony Sklepu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

§5. DOSTAWA

Produkty dostarczane są za pomocą usług kurierskich.

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Poniższa tabela zawiera informacje o kosztach dostawy:

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZTY DOSTAWY

Przesyłka kurierska

13 zł

2. Dostawa dla zamówień, których łączna wartość jednego zamówienia do zapłaty wynosi 250 zł brutto lub więcej jest bezpłatna.

3. Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i standardowo jest realizowana w terminie od 3 do 7 dni roboczych.

4. Przed odebraniem paczki zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaleca się zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę, a gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, zaleca się sporządzenie protokołu w obecności kuriera oraz skontaktowanie się jak najszybciej z Centrum Konsumenckim w celu wyjaśnienia sprawy. Powyższe czynności ułatwią rozpatrywanie reklamacji, jednakże nie stanowią warunku jej rozpatrzenia.

§6. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zatwierdzeniem przez Kupującego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.

2. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamów i zapłać" oznacza skierowanie do L’Oréal oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.

3. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna (e-mail) stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie L’Oréal o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a L’Oréal.

5. Kupujący może dokonywać samodzielnych zmian w zamówieniu do momentu jego złożenia i potwierdzenia przez L’Oréal przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z punktem 4 powyżej. Po potwierdzeniu przez L’Oréal przyjęcia zamówienia do realizacji, wszelkie zmiany muszą być procesowane za pośrednictwem Centrum Konsumenckiego (kontakt poprzez e-mail lub telefonicznie).

§7. PŁATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu, Kupującemu wyświetli się strona internetowa przeznaczona do wyboru sposobu płatności za zamówienie.

2. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, "za pobraniem" u kuriera lub w Paczkomacie (o ile taka opcja będzie dostępna w momencie składania zamówienia, o czym Kupujący każdorazowo zostanie poinformowany na początku składania zamówienia).

3. W przypadku wyboru formy płatności przez PayU, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych PayU. Strona dostawcy usług płatniczych jest szyfrowana za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer), w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony danych związanych ze sposobem płatności.

4. L’Oréal zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do otrzymania całkowitej płatności za zamówienie.

5. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża wolę otrzymania faktury VAT do złożonego zamówienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu.

6. Złożenie zamówienia przez Konsumenta jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia elektronicznej faktury VAT jako dowodu zakupu.

7. L’Oréal do każdego zamówienia dołącza dowód sprzedaży w postaci elektronicznej faktury VAT przesyłanej na adres e-mail podany przy zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Kupujący, który nabywa w Sklepie produkt w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą i oczekuje wystawienia faktury VAT na firmę, w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia w zakresie danych dostawy podaje swój numer NIP oraz dane adresowe firmy. Podanie numeru NIP w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zakup jest dokonywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. L’Oréal zobowiązuje się dostarczyć zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.

2. W przypadku braku dostarczenia zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 Kupujący może od umowy odstąpić albo wyznaczyć L’Oréal dodatkowy termin na doręczenie zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

3. W wypadku, gdy dane podane przez Kupującego nie są kompletne, przez co uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówienia, L’Oréal skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Kupujący nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania przez L’Oréal wezwania do ich uzupełnienia, L’Oréal zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w paragrafie 9, L’Oréal odpowiada wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które L’Oréal zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

§9. REKLAMACJA

1. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec Kupującego niebędącego Konsumentem, w tym wobec Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia. Poniższe zasady odpowiedzialności L’Oréal z tytułu rękojmi stosuje się wyłącznie do Konsumenta.

2. L’Oréal zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Konsument w związku z ujawnioną wadą produktu, może żądać:

 • a) wymiany produktu na wolny od wad,
 • b) usunięcia wady produktu,
 • c) obniżenia ceny,
 • d) odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna.

5. Wybór żądania należy do Konsumenta.

6. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad, L’Oréal dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. L’Oréal ma prawo odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli jego wybór jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. W takiej sytuacji L’Oréal może zaproponować Konsumentowi inne rozwiązanie. Konsument nie jest związany propozycją L’Oréal i może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób.

7. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli produkt nie był wcześniej wymieniany lub naprawiany przez L’Oréal (L’Oréal nie wywiązał się z obowiązku usunięcia wady lub wymiany), L’Oréal może zaproponować Konsumentowi niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami wymianę wadliwego produktu lub jego naprawę. Konsument ma prawo do zmiany sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową, który zaproponował L’Oréal. Zmiana propozycji L’Oréal nie będzie możliwa, jeżeli wybór dokonany przez Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez L’Oréal.

8. L’Oréal nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji, bądź gdy jest to druga lub kolejna reklamacja danego produktu.

9. W przypadku obniżenia ceny, powinna ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

10. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail, w formie pisemnej - listownie lub osobiście na adres: L'Oréal Polska | Grzybowska 62 | 00-844 Warszawa. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (spośród wymienionych w punkcie 4 powyżej).

11. Wraz z reklamacją Konsument powinien przesłać L’Oréal dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np. paragon lub fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

12. Konsument przed dokonaniem zwrotu produktu powinien skontaktować się z obsługą klienta.

13. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt L’Oréal. L'Oréal nie ponosi kosztów reklamacji zgłoszonej po terminie wskazanym w punkcie 16.

14. L’Oréal, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a L’Oréal nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać od L’Oréal naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu, w tym kosztów dostarczenia wadliwego produktu.

16. L’Oréal odpowiada za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się:

 • a) w przypadku wady fizycznej: z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej,
 • b) w przypadku wady prawnej: z upływem roku licząc od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności L’Oréal wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. L’Oréal nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, których jest producentem oraz nie świadczy usług posprzedażowych. Produkty sprzedawane w Sklepie, których producentem nie jest L’Oréal, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje na temat warunków gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu gwarancji, każdorazowo znajdują się w opisie danego produktu na Stronie Sklepu.

19. Użytkownik lub Kupujący może zgłosić L’Oréal reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez L’Oréal. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Centrum Konsumenckiego L’Oréal. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu przysługuje wyłącznie Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy dokonującemu niezawodowego zamówienia.

2. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia L’Oréal dostępny TUTAJ.

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy dołączyć do przesyłki zwrotnej zawierającej produkt.

4. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia jest zobowiązany odesłać produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres wskazany w punkcie 3 powyżej.

5. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty opakowania, zabezpieczenia produktu, nadania).

6. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę dokonującego niezawodowego zamówienia ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez L’Oréal) zostanie dokonany przez L’Oréal niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia z dodatkową odpłatnością).

8. L’Oréal może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

9. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia jest wolny od wszelkich zobowiązań.

10. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy dokonującemu niezawodowego zamówienia w przypadku umowy:

 • a) której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • b) której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • c) której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

12. Informacje na temat sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia może również uzyskać w Centrum Konsumenckim L’Oréal:

 • a) telefonicznie pod numerem +48 22 255 23 26
 • b) wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: [email protected]

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy

www.polubowne.uokik.gov.pl/

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może w szczególności skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 • b) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

4. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: [email protected].

5. Konsumenci uprawnieni są również do skorzystania z platformy internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. Platforma ODR), która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§12. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie Sklepu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
3. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, dodatkowo jeżeli Kupujący będzie dokonywał zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, firma Kupującego, dane adresowe firmy Kupującego, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego ) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu. Dodatkowo Użytkownik, który planuje dokonywać zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wskazuje w formularzu rejestracyjnym firmę Użytkownika, dane adresowe firmy Użytkownika, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i realizacji prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez L’Oréal lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co L’Oréal, zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres 3 lat od ostatniej interakcji z konta Użytkownika;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – przez okres 6 lat wynikającym z przepisów podatkowych;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – przez okres realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami w zakresie przedawnienia roszczeń.

10. Użytkownik lub Kupujący może otrzymywać od L’Oréal drogą elektroniczną informacje o produktach i inicjatywach L’Oréal, jeżeli Użytkownik lub Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

11. Użytkownik lub Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

12. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

13. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 11 i 12 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

14. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają L’Oréal świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez L’Oréal na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies.

§13. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z L’Oréal.

2. Gwiazdki znajdujące się na Stronie Sklepu przy poszczególnych produktach stanowią aktualną średnią z ocen przyznanych przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swoje opinię na temat danego produktu. W związku z powyższym ilość gwiazdek może ulegać zmianie.

3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupujący lub Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej L’Oréal na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową); w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w innych sposób niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym na Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. W przypadku braku produktu w danym momencie na Stronie Sklepu, Kupujący może skorzystać z opcji "Sprawdź dostępność", która polega na powiadomieniu Kupującego o dostępności produktu na wskazany adres e-mail.

5. W celu skorzystania z opcji "Sprawdź dostępność" należy:

 • a) wybrać odpowiednią opcję na stronie produktu;
 • b) wpisać adres e-mail na który ma zostać wysłana informacja o dostępności produktu;
 • c) potwierdzić zlecenie klikając "Powiadom mnie o dostępności produktu".

6. Gdy produkt, w stosunku do którego skorzystano z opcji "Sprawdź dostępność" będzie dostępny dla Kupujących, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o dostępności produktu.

7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Kupujący lub Użytkownik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, Kupujący każdorazowo otrzymuje Regulamin w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie punktem 4 paragrafu 6.

8. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. L’Oréal przysługuje prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu, w przypadku:

 • a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • b) zmian w zakresie warunków świadczonych usług, w tym w zakresie sposobów płatności i dostaw lub związanych z nimi opłat, zmian funkcjonalności na Stronie Sklepu, usprawnienia działania Strony Sklepu i obsługi Użytkowników;
 • c) zmian związanych z zapobieganiem nadużyciom lub uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
 • d) zmian danych L’Oréal; lub
 • e) zmian redakcyjnych

9. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Ponadto Użytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany do konta w terminie nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu oraz o prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej – konto ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu, jeżeli nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10. Do zamówień i umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.

11. L’Oréal zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Kupujący może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.

13. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym lub Użytkownikiem a L’Oréal podlegają prawu polskiemu.

Regulamin strony z 28.05.2021

 

Wiadomość orientacyjna.
Dla najlepszych efektów, obróć urządzenie