Zasady i warunki

Warunki zakupów

Regulamin strony internetowej Lancome.pl

URL : lancome.pl
Strona prowadzona jest przez spółkę L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 ("L’Oréal") dla marki Lancôme.

Kontakt - przez formularz kontaktowy na stronie lub kontakt (małpa) lancome.pl
Kontakt telefoniczny: +48 (22) 33 58 900

Regulamin newslettera Lancome.pl

Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.lancome.pl („Portal”)..
4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. .
5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu..
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym..
7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

Rodzaje Usług

8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
a. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Portalu;
b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);
c. bieżące prowadzenie i możliwość założenia przez nowych Użytkowników spersonalizowanych kont na Portalu;
d. prowadzenie w ramach Portalu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

9. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Portal, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu.
10. W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.
11. W celu skorzystania z Usług, o których mowa w pkt. 8 lit. b), c), d) Regulaminu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem newslettera i go akceptuję" oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Aktywowanie Usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 25 Regulaminu.
12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.
13. Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, po aktywacji danej Usługi, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu.
14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych (w tym danych osobowych), poprzez aktywację adresu internetowego służącego do wyrejestrowania się z tej Usługi. Rezygnacja z usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 28-30 Regulaminu.
15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,
b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. treści zamieszczone przez Użytkownika na Portalu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
d. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.
16. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe

16. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników przetwarzanych na Portalu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
17. Administrator danych przetwarza udostępnione przez Użytkowników na Portalu dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
18. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, w celach reklamacyjnych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych jak i podmiotów współpracujących. W celu świadczenia usług dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z nich. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
19. Użytkownik może wyrazić zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych, na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z administratorem danych oraz na otrzymywanie poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od administratora danych.
20. Usługodawca może ujawnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Newsletter

21. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
22. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:
a. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,
b. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję regulamin newslettera"
c. aktywować przycisk „Zapisz się”
d. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
e. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
23. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 24 lit. e) Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera na czas nieokreślony.
24. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.
25. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez jej dezaktywację, zgodnie z pkt. 29 Regulaminu.
26. W celu dezaktywacji usługi Newslettera należy:
a) kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub
b) przesłać do biura obsługi klienta Portalu oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
27. Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
28. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Postępowanie reklamacyjne

29. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: L’Oréal POLSKA Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
30. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
31. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

32. Wszelkie uwagi dotyczące Portalu należy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na portalu.
33. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
34. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Polityka prywatności

Grupa L’Oréal przywiązuje ogromną wagę do uczciwości i przejrzystości oraz jesteśmy zobowiązani do budowania silnych i trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach. Zgodnie z naszą filozofią, ochrona Państwa prywatności jest dla nas szczególnie istotna. W związku z powyższym w niniejszej Polityce Prywatności pragniemy Państwu przekazać informacje o sposobie zbierania i przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych.

Jakie informacje i w jakim celu są zbierane?

Administratorem danych osobowych jest L'Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ul. Daniszewskiej 4. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z rejestracją i obsługą konta w serwisie Lancome.pl. Korzystamy z Państwa danych na potrzeby zarządzania naszą relacją, celu odpowiedzi na Państwa prośby, wysyłając wiadomości zawierające informacje na temat naszych produktów, naszych marek, naszych inicjatywach i / lub naszych mediów, które mogą wzbudzić Państwa zainteresowanie. Informacje są przez nas również gromadzone w celu poprawy jakości naszych usług: poprzez zrozumienie Państwa zainteresowań, zarządzaniem kontem online, weryfikację poprawności rejestracji do naszych usług, przetwarzaniem płatności, zapewniając, aby nasz system działał w jak najbardziej skuteczny sposób, chroniąc Państwa przed potencjalnymi transakcjami oszukańczymi. Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, jedynie za Państwa uprzednią zgodą. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane, z zastrzeżeniem sytuacji, gdzie wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji określonych powyżej usług.

W jaki sposób możecie mieć Państwo dostęp do swoich danych osobowych?

Zawsze można skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną lub telefon, aby dowiedzieć się, jakie Państwa dane posiadamy. Przysługuje Państwu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Jeśli Państwo zidentyfikujecie ewentualne błędy w danych lub jeśli okażą się one niepełne lub błędne, po udzieleniu nam takiej informacji, dane mogą zostać poprawione lub uzupełnione. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw wobec wykorzystania podanych danych w celach marketingowych. W przypadku braku woli dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych, mogą Państwo zgłosić prośbę o usunięcie wszystkich posiadanych przez nas danych. Powyższe nie wyklucza prowadzenia przez nas rejestru danych jedynie w celach archiwizacyjnych.

Gdzie są przechowywane dane osobowe?

Państwa dane są przechowywane w bazie danych, na naszym serwerze lub na serwerze należącym do naszych dostawców, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.), .), jedynie pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czy gromadzimy Państwa numer IP oraz czy używamy plików Cookies?

Możemy zbierać Państwa adres IP i typ przeglądarki dla administracji systemu i / lub celów statystycznych, nie gromadząc przy tym żadnych innych informacji indywidualnych. W niektórych przypadkach możemy również wykorzystywać cookies, czyli małe pliki z liter i cyfr, pobranych do urządzenia podczas korzystania ze strony. Dzięki temu będziemy mogli używać cookies w celu rozpoznania Państwa na następnej wizycie na stronie, co pozwoli nam na dopasowaniu Państwa zainteresowań do wyświetlanej treści. Przeglądarki internetowe zazwyczaj mają ustawione domyślną akceptację plików cookies, jednak można to łatwo zmienić poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu cookies, korzystanie z części naszych usług nie będzie możliwe.

Polityka cookies

Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zachowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) podczas korzystania z Internetu, w tym przeglądania stron internetowych Grupy L’Oreal. Dzięki plikom Cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest przyjemniejsze i łatwiejsze, a poza tym usprawniają one korzystanie z dostępnych funkcji; na przykład pozwalają one rozpoznać danego użytkownika przy następnym logowaniu i zaproponować mu treść dostosowaną do oczekiwań i zainteresowań. Pliki te służą także opracowywaniu statystyk ruchu i ustalaniu, w jaki sposób użytkownicy trafiają na nasze strony.

Z których plików Cookies korzystamy?

W zależności od urządzenia użytkownika pliki Cookies są skonfigurowane w szczególności, tak aby: - zidentyfikować użytkownika i uzyskać o nim dodatkowe informacje, tak aby umożliwić przeglądanie dostosowane do potrzeb; - zapewnić bezpieczne przeglądanie i zwalczanie nadużyć; - zaproponować użytkownikowi treść dostosowaną do jego zainteresowań; - zasugerować oferty komercyjne uwzględniające preferencje użytkownika i zrealizowane przez niego ostatnie zakupy.

W jaki sposób skonfigurować pliki Cookies we własnej przeglądarce internetowej?

Ustawienia przeglądarki internetowej zwykle domyślnie pozwalają na akceptowanie plików Cookies, ale można łatwo dostosować je poprzez ich zmianę. Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu plików Cookies w swojej przeglądarce, może stracić możliwość korzystania z wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach. Więcej informacji o ustawieniach plików Cookies można znaleźć pod następującymi linkami: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (w języku francuskim) lub http://www.aboutcookies.org/ (w jeżyku angielskim); Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9; Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL; Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl; Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences; Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html.

Czy akceptujemy pliki Cookies od stron trzecich?

Pliki Cookies z zewnętrznych stron internetowych mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika i mają na celu personalizację i/lub dostosowanie treści (w tym reklamy), która może być udostępniana użytkownikowi podczas przeglądania stron. W zależności od stron możliwe jest przechowywanie różnych rodzajów plików Cookies stron trzecich, w tym:
- Treści sieci społecznościowych: na naszych stronach możemy publikować treść z sieci społecznościowych. W związku z tym przeglądanie tych treści na naszych stronach może wiązać się z zachowaniem pliku Cookie z danej sieci społecznościowej na urządzeniu użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z polityką w zakresie plików Cookies danej sieci społecznościowej.
- Flash: Pliki typu Flash Cookies to pliki zachowywane przez oprogramowanie Flash. To narzędzie jest często stosowane jako rozszerzenie przeglądarki internetowej do celów wyświetlania obiektów dynamicznych, takich jak animowane grafiki lub pliki video. W związku z tym korzystanie z tej aplikacji może wiązać się z instalacją plików Flash Cookies. Zapraszamy do zapoznania się z polityką w zakresie plików Cookies na stronie www.adobe.com.

Czy umieszczamy pliki Cookies na stronach zewnętrznych?

Możemy umieszczać pliki Cookies na stronach internetowych naszych partnerów zawierających reklamy naszych marek i/lub produktów. Te pliki Cookies służą głównie przedstawieniu odpowiedniej treści użytkownikom, zgodnie z ich zainteresowaniami, a także ocenie przeglądania naszych treści (w tym reklam).

Jakie pliki Cookies są stosowane na stronie? Status:

Nazwa cookie

Cel

Natura

Opis

pracujący

Tożsamość

Identyfikacja

Funkcjonalny (Obowiązkowe)

Identyfikacja użytkownika po zalogowaniu

niepracujący

Google Analytics

Zachowanie na stronie

Analityka (Opcjonalnie)

Cookie_utma nadaje unikalnemu użytkownikowi identyfikator, która zapobiega duplikacji jego zapisu.

pracujący

Doubleclick.net

Ocena wpływu reklamowego

Reklamy (opcjonalne)

Ten Cookie jest używany do zrozumienia jak zachowują się użytkownicy Internetu w stosunku do kampanii reklamowych. Pozwala on zrozumieć i ocenić kliknięcia w reklamy aby ulepszyć nasze oferty.